Alpha Paper PackAlpha Plant PrintAlpha Plant Photo

Umowa Licencji Oprogramowania

UMOWA LICENCJI OPROGRAMOWANIA
DO KORZYSTANIA Z PANELU KLIENTA GRUPY APP

Przed skorzystaniem z Programów należy dokładnie zapoznać się z niniejszą Umową i wynikającymi z niej prawami i obowiązkami. Warunkiem legalnego korzystania z Programów jest zaakceptowanie niniejszej Umowy. Niniejsza Umowa zostaje zawarta pomiędzy Licencjodawcą a Licencjobiorcą i stanowi wiążącą umowę prawną pomiędzy Stronami. Dopiero zaakceptowanie niniejszej Umowy umożliwi legalne korzystanie z Programów. Jeżeli Licencjobiorca nie zgadza się z powyższymi postanowieniami, nie może korzystać z Programów. Niniejsza Umowa zawierana jest w związku z odrębną umową dotyczącą współpracy Licencjobiorcy, jako zamawiającego, z Grupą APP, polegającą na realizacji zleceń produkcyjnych lub świadczeniu usług przez Grupę APP jako dostawcę.

§ 1. DEFINICJE

Poniżej wskazanym terminom pisanym w treści Umowy z wielkiej litery Strony nadają następujące znaczenie:

 1. „Licencjodawca” lub zamiennie „APP DE” –

ALPHA PLANT PRINT GMBH
Leisewitzstr. 37 b
30175 Hannover, Niemcy
Tel. +49 (0)511 3392 0
Fax +49 (0)511 3392 239
e-mail: info@alphaplantprint.de
strona internetowa: www.alphaplantprint.de

 1. Licencjobiorca – osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej nabywająca prawo do korzystania z Programów na zasadach określonych Umową.
 2. Strony – łącznie Licencjobiorca i Licencjodawca;
 3. Grupa APP – poniżej wymienione spółki:

ALPHA PLANT PRINT GMBH
Leisewitzstr. 37 b
30175 Hannover, Niemcy
Tel. +49 (0)511 3392 0
Fax +49 (0)511 3392 239
e-mail: info@alphaplantprint.de
strona internetowa: www.alphaplantprint.de

ALPHA PAPER PACK SP. Z O.O.
Woźniki 1 d
62-260 Łubowo
Tel.: +48 61 425 14 50
Tel.: +48 61 611 00 25
e-mail: info@alphapaperpack.pl
strona internetowa: www.alphapaperpack.pl

ALPHA PLANT PHOTO GMBH
Biberstraße 10/5
1010 Wien, Austria
e-mail: info@alphaplantprint.de
strona internetowa: www.alphaplantphoto.at

Każdy użytkownik kontaktujący się z domenami www.alphapaperpack.pl oraz www.alphaplantphoto.at jest automatycznie przekierowywany na domenę www.alphaplantprint.de, która w sposób zintegrowany prezentuje jednostki należące do Grupy APP.

 1. Programy – oprogramowanie komputerowe dostępne w przeglądarce na stronie alphaplantprint.de o funkcjonalności i przeznaczeniu określonym w Umowie, na które składa się z:
  a) Bank Zdjęć, służący do wyszukiwania zdjęć, wideo i sekwencji wideo dostępnych w stocku programu oraz ich archiwizacji [dalej: Bank Zdjęć]
  b) Edytora Opakowań, na który składa się Program Bazowy i Program Roboczy [dalej: Packing Editor] służącego do edytowania opakowań.
 2. Umowa ze spółką z Grupy APP – umowa zawarta pomiędzy Licencjobiorcą a jedną ze spółek z Grupy APP w zakresie świadczenia usług lub dostawy towarów na rzecz Licencjobiorcy.
 3. Umowa – niniejsza umowa licencji oprogramowania na korzystanie z Oprogramowania;

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Licencjodawca oświadcza, że jest uprawniony do udzielenia licencji na korzystanie z Programów w zakresie określonym Umową oraz że korzystanie z Programów w zakresie określonym Umową nie narusza praw autorskich twórców Programu.
 2. Programy są programami komputerowym w rozumieniu polskiej ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. z dnia 17 maja 2006 r. Dz. U. Nr 90, poz. 631 ze zm.) („Prawo autorskie”) i podlegają ochronie prawnej na podstawie Prawa autorskiego oraz innych właściwych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Na podstawie Umowy Licencjobiorca nabywa jedynie prawo do korzystania z Programów w zakresie określonym Umową i nie uzyskuje praw na zasadzie przeniesienia autorskich praw majątkowych.

§ 3. ZAKRES LICENCJI

 1. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy – niewyłącznej, niezbywalnej, obowiązującej na terytorium UE, na czas obowiązywania Umowy ze spółką z Grupy APP, lub do odwołania – licencji na korzystanie z Programów na polu eksploatacji obejmującym używanie Programów przez Licencjobiorcę w zakresie określonym Umową (dalej: „Licencja”).
 2. Licencja zostaje udzielona bez dodatkowych opłat, w ramach współpracy i obowiązywania Umowy ze spółką z Grupy APP, w celu umożliwienia wykonania Umowy ze spółką z Grupy APP;
 3. Licencjobiorca zobowiązany jest do korzystania z Programów na użytek własny, wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i funkcjonalnościami, a także w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz dobrymi obyczajami.
 4. Zabronione jest wykorzystywania Programów w celu popełnienia jakichkolwiek przestępstw, lub niezgodnie z dobrymi obyczajami.
 5. Licencjodawca nie wyraża zgody na dokonywanie przez Licencjobiorcę w Programach jakichkolwiek zmian, uzupełnień, adaptacji lub przeróbek, chyba że są one dozwolone przez dostępną funkcjonalność Oprogramowania, jak również dalszych tłumaczeń, odtwarzań (reverse engineering), dekompilowań, deasemblowania i łamania kodu źródłowy Programów. Licencjobiorca obowiązany jest nie dokonywać czynności mających na celu stworzenie w oparciu o Programy programów komputerowych o podobnym jak Programy przeznaczeniu lub funkcji.
 6. Licencjodawca nie wyraża zgody, aby Licencjobiorca używał w stosunku do Programów wirusów, robaków, koni trojańskich i innych kodów i instrukcji mających na celu zniekształcenie, usunięcie, uszkodzenie, deasemblację Programów lub zawartych w nich danych np. bazy zdjęć.
 7. Licencjodawca nie wyraża zgody na usuwanie, zakrywanie ani zmianę informacji o prawach autorskich lub innych prawach własności zawartych w Programach.
 8. Licencja nie upoważnia Licencjobiorcy do wykorzystywania w jakikolwiek sposób znaków towarowych Licencjodawcy ani innych znaków towarowych umieszczonych w Programach. Wszelkie znaki towarowe, w tym nazwa oraz logo Programów podlegają ochronie prawnej na podstawie właściwych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Licencjobiorca bez uprzedniej pisemnej zgody Licencjodawcy, ani innych właściwych podmiotów nie jest uprawniony do utrwalania, zwielokrotniania lub rozpowszechniania dóbr niematerialnych, o których mowa w zdaniu pierwszym powyżej, w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie.
 9. Licencjodawca uprawniony jest do kontroli zgodności korzystania przez Licencjobiorcę z Programów z warunkami Umowy.
 10. Licencjodawca uprawniony jest do powierzania wykonywania Umowy osobom trzecim.

§ 4. PRZEZNACZENIE PROGRAMÓW

 1. Programy służą do korzystania z w zakresie:
  a) Bank Zdjęć, służy do i wyszukiwania i archiwizacji dostępnych plików tj. zdjęć, wideo, sekwencji wideo, bez możliwości dodawania materiałów własnych przez Zlicencjobiorcę.
  b) Edytora Opakowań, na który składa się Program Bazowy i Program Roboczy, służy do edytowania opakowań oraz półautomatycznego przetwarzania danych zapisanych w ramach zakończonej sesji edycji opakowania.
 2. Korzystanie z Programów wymaga użycia przez Licencjobiorcę indywidualnego loginu i hasła – dostęp do Oprogramowania jest każdorazowo udzielany indywidualnie dla każdego korzystającego, po uprzednim złożeniu wniosku o dostęp do Oprogramowania na adres e-mail: mailto:petra.steinkampf@alphaplantprint.de. Licencjodawca zastrzega sobie możliwość odmowy udzielenia dostępu lub jego odwołanie – wg.własnego uznania.
 3. Licencjobiorca zobowiązuje się do zweryfikowania przekazanych poprzez Programy danych i ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowość oraz aktualność danych przekazanych do Programów za pomocą formularzy lub funkcjonalności zamieszczonych na stronie internetowej Programów.

§ 5. AKTUALIZACJA

 1. Licencjodawca w trakcie okresu obowiązywania Umowy, może dostarczać aktualizacji Programów.
 2. Aktualizacje, o których mowa w ust. 1 powyżej, mają na celu wyłącznie ulepszanie, modernizowanie oraz rozwój Programów i mogą mieć formę programów poprawiających defekty, ulepszonych lub nowych funkcji, lub zupełnie nowych wersji Programów.
 3. Licencjobiorca wyraża zgodę, aby całość lub część każdej aktualizacji, o których mowa w ust. 1 powyżej, była instalowana automatycznie bez podejmowania jakichkolwiek działań ze strony Licencjobiorcy lub też zobowiązuje się do podejmowania takich działań w razie potrzeby.
 4. Każde dodatkowe lub nowe składniki Programów przekazane w ramach aktualizacji, o których mowa w ust. 1 powyżej, stanowią integralną część Programów i podlegają postanowieniom niniejszej Umowy.

§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Licencjodawca nie gwarantuje, że Programy będą funkcjonować bez zakłóceń, opóźnień lub błędów. Użytkowanie Programów zależy od wielu czynników, które mogą powodować błędy w komunikacji, w tym między innymi: sieć lokalna i ustawienia sieciowe, firewall, dostawca usług internetowych, publiczny Internet, oraz zasilanie. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, przerwy lub opóźnienia spowodowane awarią lub wadą jakiegokolwiek z tych elementów lub innych elementów będących poza jego kontrolą.
 2. Licencjodawca w zakresie dozwolonym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Licencjobiorcę bądź osoby trzecie będące następstwem korzystania z Programów, bądź brakiem możliwości korzystania z Programów na zasadach określonych w Umowie, a także za szkody poniesione przez Licencjobiorcę bądź osoby trzecie w związku z naruszeniem warunków Umowy w szczególności w rezultacie nieuprawnionego (bez uzyskania Licencji) lub nieprawidłowego (niezgodnego z przeznaczeniem) korzystania z Programów.
 3. W szczególności Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z używania, niewłaściwego używania bądź braku możliwości używania Programów, szkody powstałe w następstwie utraty lub zniekształcenia danych, szkody wynikające z rozpowszechnienia przy użyciu Programów szkodliwych aplikacji lub zblokowania możliwości korzystania z innego oprogramowania.
 4. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za wady Programów i za usterki Programów oraz za dane przetwarzane przez Licencjobiorcę przy użyciu Programów, a także za skutki ich przetwarzania. Strony wyłączają uprawnienia Licencjobiorcy z tytułu rękojmi.
 5. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich wynikłe w związku z wykorzystaniem Programów przez Licencjobiorcę. W przypadku zgłoszenia w stosunku do Licencjodawcy roszczeń osób trzecich związanych z wykorzystaniem Programów przez Licencjobiorcę lub wszczęcia przeciwko Licencjodawcy procesu w tym zakresie, Licencjobiorca bezpośrednio przystąpi do sporu po stronie pozwanego, zwolni Licencjodawcę z wszelkich roszczeń, zaspokoi wszelkie uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia powoda (w tym odszkodowanie i zadośćuczynienie), pokryje wszelkie koszty procesowe lub koszty polubownego załatwienia sprawy oraz pokryje poniesione i udokumentowane przez Licencjodawcę koszty obsługi prawnej związane ze sporem, a także podejmie wszelkie możliwe czynności zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem.

§ 7. WYMAGANIA TECHNICZNE

Korzystanie z Programów wymaga posiadania urządzenia z dostępem do Internetu. Preferowane wymagania techniczne do prawidłowego korzystania z Programów: przeglądarka w najnowszej dostępnej wersji bądź wersji poprzedzającej najnowszą dostępna wersję, komputer, mysz lub inny manipulator oraz klawiatura, włączona obsługa ciasteczek i JavaScript, program do odczytu plików dostępnych w Programach, w szczególności jpg.

§ 8. DANE OSOBOWE

A. Dane osobowe przetwarzane przez Licencjodawcę jako administratora danych osobowych

  1. Licencjodawca jest administratorem danych osobowych podanych przez Licencjobiorcę celem zawarcia Umowy i korzystania z Programów, tj.: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer faksu, adres siedziby lub zamieszkania, dane dotyczące stanowiska służbowego lub pełnionej funkcji oraz reprezentowanej firmy.
  2. Licencjodawca przetwarza dane osobowe wyłącznie w zgodzie z prawem, w tym wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

a) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy, której stroną jest Licencjobiorca jako osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowy, w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania lub siedziby Licencjobiorcy będącego osobą fizyczną, numer telefonu i adres e-mail Licencjobiorcy, dane dotyczące stanowiska służbowego lub pełnionej funkcji
b) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Licencjodawcy jako administratorze danych;
c) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Licencjodawcę jako administratora danych, w szczególności w zakresie dochodzenia roszczeń lub marketingu bezpośredniego produktów własnych.

B. Dane osobowe objęte powierzeniem przetwarzania

 1. Licencjodawca może przetwarzać również dane osobowe powierzone mu do przetwarzania przez Licencjonobiorcę w celu realizacji Umowy i w zakresie do tego niezbędnym, co obejmuje w szczególności dane osobowe zawarte w bazie danych Programów.
 2. Przetwarzanie powierzonych danych jest uwarunkowane sposobem udostępnienia Programów i następuje na serwerze wykorzystywanym przez Licencjodawcę do realizacji Umowy.
 3. Jednocześnie Licencjobiorca jako oświadcza, że godzi się na to, by Licencjodawca – w zakresie niezbędnym do realizacji świadczeń opisanych w pkt 2 powyżej – korzystał z podmiotów trzecich będących jego podwykonawcami i w tym zakresie upoważnił je do dostępu do ww. danych osobowych objętych powierzeniem lub, o ile będzie to konieczne, dokonał dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych objętych powierzeniem (tzw. podpowierzenie), wyłącznie jednak w zakresie niezbędnym do realizacji ww. świadczeń. Licencjodawca jest zobowiązany na każdorazowe żądanie Licencjobiorcy do przedstawiania listy ww. podmiotów. W szczególności Licencjodawca oświadcza, że powierza przetwarzanie danych osobowych podmiotowi, z którego usług hostingowych korzysta.
 4. Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zależnie od decyzji Licencjobiorcy jako powierzającego, w terminie 90 dni od dnia ich zakończenia, Licencjodawca usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe powierzone mu na mocy Umowy oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że szczególne przepisy prawa nakazują przechowywanie danych osobowych.
 5. Licencjodawca oświadcza, że osobom zatrudnionym przy przetwarzaniu danych osobowych nadane zostały upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz że osoby te zostały zapoznane z przepisami o ochronie danych osobowych oraz z odpowiedzialnością za ich nieprzestrzeganie, zobowiązały się do ich przestrzegania oraz do bezterminowego zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych i sposobów ich zabezpieczenia.

§ 9. ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Każda ze Stron jest uprawniona do rozwiązania Umowy z zachowaniem jednotygodniowego okresu wypowiedzenia.
 2. W razie naruszenia przez Licencjobiorcę postanowień Umowy, Licencjodawca wyznaczy nie krótszy niż 3 dniowy termin na zaprzestanie naruszeń i usunięcie ich skutków. W razie niedotrzymania wyznaczonego terminu Licencjodawca upoważniony jest do jednostronnego rozwiązania Umowy, bez zachowania okresu wypowiedzenia, tj. ze skutkiem natychmiastowym.
 3. Licencjodawca zastrzega sobie prawo zmiany Umowy. W przypadku zmiany Umowy, Licencjodawca poinformuje Licencjobiorcę o zmianie Umowy za pośrednictwem Oprogramowania lub/i za pomocą komunikacji elektronicznej, na adres e-mail wskazany przez Licencjobiorcę. W sytuacji, gdy Licencjobiorca nie akceptuje nowej treści Umowy, obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Licencjodawcę, na piśmie pod rygorem nieważności, w terminie 14 dni od daty poinformowania o zmianie Umowy. Zawiadomienie, o którym mowa powyżej jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
 4. Wygaśnięcie lub zerwanie Umowy ze spółką z Grupy APP jest równoznaczne z wygaśnięciem niniejszej Umowy.
 5. W razie wygaśnięcia Umowy z jakiejkolwiek przyczyny, Licencjobiorca zobowiązany jest do natychmiastowego zaprzestania korzystania z Programów.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowa obowiązuje od chwili jej akceptacji przez Licencjobiorcę. Akceptacja Licencjobiorcy jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na wszystkie warunki określone Umową.
 2. W sprawach nieuregulowanych Umową obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory, które mogą powstać na tle wykonania Umowy, będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Okręgowy w Poznaniu.